Wtorek, 22 czerwca 2021
Imieniny: Paulina / Sabina / Tomasz

Wersja tekstowa

Zadania MGOPS

Do zadań Ośrodka należy prowadzenie całokształtu spraw w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności:

1) zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym:

 1. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z pomocy społecznej;
 2. praca socjalna, rozpoznanie socjalnych potrzeb społecznych;
 3. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;
 4. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
 5. realizacja zadań wynikających z rozeznania potrzeb społecznych;
 6. rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;
 7. przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,
 8. opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 9. realizowanie programów społecznych,
 10. realizowanie zadań własnych gminy oraz zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej;

2) zadania wynikające z innych ustaw, w tym:

 1. ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 2. ustalanie i wypłacanie świadczeń na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 3. ustalanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 4. prowadzenie zadań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 5. ustalanie i wypłacanie stypendiów i zasiłków szkolnych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
 6. realizowanie zadań wynikające z przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych;
 7. ustalanie uprawnień i prowadzenie postępowań dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,
 8. prowadzenie spraw związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
 9. prowadzenie spraw związanych z promocją zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności podejmowanie działań w zakresie organizowania prac społecznie użytecznych,
 10. prowadzenie działań związanych z profilaktyką w zakresie przeciwdziałania narkomanii na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 11. prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 12. prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 13. wspieranie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 14. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób objętych ustawą o ochronie zdrowia psychicznego oraz innych grup społecznych zagrożonych tym zjawiskiem na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego,
 15. prowadzenie postępowań w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 16. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
 17. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.