Piątek, 07 sierpnia 2020
Imieniny: Dorota / Kajetan / Klaudia

Wersja tekstowa

Podpisano umowę na przebudowę DPS-u w Drzewicy

16.01.2018

 

 

 

 

W dniu 10 stycznia 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opocznie została  podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 -2020.  Umowę  w imieniu Zarządu Powiatu Opoczyńskiego o wartości  9 547 019,13 zł  podpisali: starosta opoczyński Józef Róg,  wicestarosta Marcin Baranowski  oraz Skarbnik Powiatu Anna Słoniewska natomiast  wykonawcę firmę ROSA-BUD Spółka Akcyjna z Radomia reprezentował Prokurent Grzegorz Urbanelis. Inwestycja będąca przedmiotem umowy polegać będzie na przebudowie i rozbudowie budynku głównego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy  wraz z infrastrukturą techniczną  i  zagospodarowaniem terenu.

Przedmiotowy  projekt, którego całkowita wartość wynosi 11 450 776,64 zł   w tym przyznane  dofinansowanie z EFRR :  8 670 051,47 zł będzie realizowany do 31 maja 2020 r. W ramach  projektu zakupione zostanie również nowe wyposażenie Domu  a personel zostanie objęty specjalistycznymi szkoleniami Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu świadczonych  usług  w wymiarze materialnym jak i społecznym.

 Opracowany projekt przewiduje wyższy standard pomieszczeń i wyposażenia niż ustawowy co znacząco przyczyni się do podniesienia ogólnego standardu Domu. Dotyczy to ilości łazienek i toalet, pomieszczeń do prania i suszenia, pokoi dziennego pobytu z aneksem kuchennym. Planowana jest również budowa dwóch pomieszczeń rehabilitacyjnych i dwóch pomieszczeń terapii zajęciowej. Mając na celu podniesienie standardów domu planowany jest zakup urządzeń do gimnastyki na zewnątrz obiektu.

 Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka  i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej. Działalność będzie oparta na realizacji zindywidualizowanych programów wspierająco-aktywizujących. Formy aktywności realizowane będą w czterech pracowniach funkcjonujących na terenie domu. W Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy wdrożona zostanie Europejska Karta Praw  i Obowiązków Osób Starszych Wymagających Długoterminowej Opieki i Pomocy w zakresie zgodnym  z prawem krajowym.