Wtorek, 22 czerwca 2021
Imieniny: Paulina / Sabina / Tomasz

Wersja tekstowa

Program 500 plus

 

PROGRAM "500 PLUS"

W dniu 17 lutego 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Ustawa wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice dzieci do 18 r.ż. otrzymają świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny mniej zamożne, tj. takie w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługiwało będzie:

  • matce,
  • ojcu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • opiekunowi prawnemu dziecka,

nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 października 2017 r. i kończy się 30 września 2018 r. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2016. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

W celu uzyskania świadczenia wychowawczego należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wniosek składa się w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Szczegółowe informacje, w tym tekst ustawy oraz aktualności dotyczące programu „Rodzina 500 plus”, znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: www.mpips.gov.pl w zakładce wsparcie dla rodzin z dziećmi.

Informacje na temat programu, uzyskacie Państwo również pod nr infolinii: (22)529-06-68 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz numerami infolinii: (42)664-20-20, 42 664-20-12 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, jak również w samym Ośrodku.