Czwartek, 23 maja 2024
Imieniny: Iwona / Michał / Renata

Wersja tekstowa

Ochrona danych osobowych

Ogólna Klauzula informacyjna Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzewicy

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy, reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą 26-340 Drzewica ul. Stanisława Staszica 22, NIP: 768 167 48 02; REGON: 592 197 923
 2. 2. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Marka Grzegory-Roróg, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-oswiata@drzewica.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji pomocy z pomocy społecznej na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 4. Administrator gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności: ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej wraz z aktami wykonawczymi; Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023; ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe (wymagane przepisami prawa) w zakresie realizacji zadań wynikających z w/w ustaw, w szczególnych przypadkach za zgodą osoby której dotyczą. Niepodanie wymaganych danych skutkuje niemożnością załatwienia sprawy.
 6. Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
 7. Administrator może przekazać Państwa dane innym instytucjom/podmiotom, m.in. Urzędowi Skarbowemu, innym Ośrodkom Pomocy Społecznej, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowemu Urzędowi Pracy. Podstawą przekazania danych są przepisy prawa. Podstawą do przetwarzania danych są właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania zawarte z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Administratora.  
 8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu (tj.10 lat- ubezpieczenie i wsparcie rodziny, 5 lat-pomocowe), dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez Ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 9. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość dostępu do danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 10. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną, kierując korespondencję na adres: iod-oswiata@drzewica.pl .
 11. Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę, ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są Państwa dane osobowe u Administratora, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub dobrowolne.
 2. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 3. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Klauzula informacyjna - świadczenia rodzinne

Klauzula informacyjna - asystent rodziny

Klauzula informacyjna - Karta Dużej Rodziny

Klauzula informacyjna - Stypendia i zasiłki szkolne

Klauzula informacyjna - Fundusz Alimentacyjny

Klauzula informacyja - dodatek osłonowy

Klauzula informacyjna- Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

Klauzula informacyjna- Za życiem

Klauzula informacyjna - Czyste Powietrze

Klauzula informacyjna - Zespół Interdyscyplinarny