Sobota, 22 czerwca 2024
Imieniny: Paulina / Sabina / Tomasz

Wersja tekstowa

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

 

Zespół Interdyscyplinarny w Drzewicy

 

Realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej. 

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 116/2023 Burmistrza Drzewicy z dnia 19 września 2023 r.
w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:    

 

 • Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzewicy;
 • Komendy Powiatowej Policji w Opocznie;
 • Poradni Psychologiczno- Pedagogiczna w Opocznie Filia w Drzewicy;
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drzewicy;
 • NZOZ Przychodnia Rodzinna DOM-MED Jelnia;
 • NZOZ Przychodnia Rejonowa w Drzewicy;
 • Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy;
 • Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Radzicach Dużych;
 • Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Domasznie;
 • Szkoły Podstawowej w Idzikowicach;
 • Szkoły Podstawowej w Brzustowcu;
 • Sądu Rejonowego w Opocznie;
 • Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”;
 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie;
 • Przedszkola Samorządowego w Drzewicy.

 

Do działań Zespołu Interdyscyplinarnego zgodnie z art. 9b ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej z dnia 29 lipca 2005 r. (tj. Dz. U. 2024 r. poz. 424) należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie
i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art.. 9a ust. 3-5 w szczególności poprzez: 

 

 1. diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;
 2. inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;
 3. inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 4. opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;
 5. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
 6. powoływanie grup diagnostyczno – pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;
 7. monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;
 8. przekazywanie informacji, o której mowa w art. 9e ust. 3, oraz dokumentacji o której mowa w art. 9c ust. 5a;
 9. kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno – terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;
 10. składanie, na wniosek grupy diagnostyczno – pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2119).

 

Niebieska Karta

 

Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, w związku
z uzasadnionym podejrzeniem stosowania przemocy domowej.

 

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta-A”. Wzór formularza określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” i wzorów formularzy „Niebieska Karta”(Dz. U. z 2023 r., poz. 1870).

 

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” nie wymaga zgody osoby doznającej przemocy domowej ani osoby stosującej przemoc domową.

 

Wszelkie działania podejmowane w ramach procedury “Niebieskie Karty” mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim członkom rodziny dotkniętej przemocą domową.

 

Niezależnie od prowadzonej procedury „Niebieskiej Karty”, jeżeli czujesz się zagrożona/y lub istnieje zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa warto wezwać Policję.

 

KOMPEKSOWEJ POMOCY UDZIELI:

 

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy, ul. St. Staszica 22, tel. 48 375 66 31
 • Komenda Powiatowa Policji w Opocznie, Aleja Dąbrówki 1, tel. 977, 112
 • Ogniwo Prewencji Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Opocznie Siedziba w Drzewicy, gen. Władysława Sikorskiego 1, tel. 48 375 60 07
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, ul. Armii Krajowej 2, tel. 44 736 14 64
 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Opocznie Filia w Drzewicy, ul. St. Staszica 1, tel. 48 383 35 54
 • Zespół Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego w Opocznie, ul. Armii Krajowej 2, tel.44 736 14 64, pracują w nim następujący specjaliści
 • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie- Niebieska Linia tel. 801 120 002, www.niebieskalinia.pl