Niedziela, 14 kwietnia 2024
Imieniny: Justyna / Julianna / Krzysztof

Wersja tekstowa

Centrum Usług Środowiskowych

 

Projekt"CUŚ - centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i zdrowotnych 386 osób z terenu powiatu opoczyńskiego, w tym: 232 osób niesamodzielnych, 100 dzieci i młodzieży pomiędzy 3 a 18 rokiem życia, 54 dzieci przebywające w  pieczy zastępczej, mieszkających na terenie powiatu opoczyńskiego, do usług społecznych i zdrowotnych poprzez utworzenie nowych i zwiększenie liczby miejsc świadczenia w. w usług w okresie realizacji projektu i jego trwałości.

Projekt będzie realizowany przez: Fundację „Dar dla Potrzebujących”, Powiat Opoczyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, Medycynę Rodzinną Wójcik Sp. J. w Jelni, Spółdzielnię Socjalną „Promyk Nadziei” w Opocznie, Gminę Drzewica/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy, Fundację „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” w Opocznie, Gminę Paradyż oraz Gminę Żarnów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy  w ramach projektu realizować będzie:

- Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 23 osób chorych, starszych, niesamodzielnych

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania skierowane są do mieszkańców gminy i miasta Drzewica. Obejmować będą swoim zakresem:

  • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb  życiowych (np. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i inne)
  • opiekę higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, zmiana bielizny, pieluchomajtek, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji i inne)
  • zaleconą przez lekarza pielęgnację,
  • oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze przysługiwać będą:

  • osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby, lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,
  • osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy przyznając usługi opiekuńcze decyzją administracyjną ustali  ich zakres, warunki, okres przyznania oraz odpłatność na podstawie  Uchwały Nr XLVI /266/2010 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 - Klub Seniora dla 20 osób

Klub będzie działał w siedzibie Dziennego Domu „Senior+” w Drzewicy ul. Braci Kobylańskich 26– w godzinach popołudniowych dwa razy w tygodniu. Stanie się miejscem spotkań osób starszych, pomagając przeciwdziałać ich osamotnieniu i marginalizacji. Seniorzy skorzystają z porad psychologa, prawnika, lekarza, pielęgniarki, będą uczestniczyć w różnych zajęciach tematycznych.

Wartość projektu dla Gminy Drzewica wynosi 943.639,39 zł.

- dofinansowanie ma wartość 835.639,39 zł.

- wkład własny 108.000 zł.

 

Ogólna wartość projektu: 10.395.057,20 zł.

- dofinansowanie 8.836.754,20 zł.

- wkład własny Partnerów 1.558.303,00 zł.

 

Czas trwania projektu od 01.03.2020r. do 28 lutego 2023r.

 

Szczegółowych informacji udziela Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy, ul. St. Staszica 22, 26-340 Drzewica, tel. 48 375 66 31, 48 375 79 85 lub 48 375 79 17.

Do pobrania: