Niedziela, 14 kwietnia 2024
Imieniny: Justyna / Julianna / Krzysztof

Wersja tekstowa

KARTA DUŻEJ RODZINY

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych, umożliwiający korzystanie z katalogu ofert kulturalnych, rekreacyjnych czy transportowych na terenie całego kraju.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do 18. roku życia,
  • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

 Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. 

Od dnia 01-01-2019 r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. Karta dla rodziców będzie wydawana dożywotnio.

Wnioski można składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzewicy, ul. Staszica 22, 26-340 Drzewica, pok. 31 lub 37 w godzinach urzędowania. Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).