Sobota, 13 lipca 2024
Imieniny: Daniela / Henryk / Małgorzata

Wersja tekstowa

Bon energetyczny 2024

bon energetyczny
10.07.2024

Bon energetyczny 2024 – od 1 sierpnia ruszają wnioski!

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy informuje, że od dnia 1 sierpnia 2024 r.  będzie można składać wnioski o bon energetyczny.   Wnioski będą przyjmowane do 30.09.2024 r., wnioski złożone po tym terminie pozostawione zostaną bez rozpoznania.

Zgodnie z ustawą o bonie energetycznym, bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2500 zł miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł miesięcznie na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania bonu energetycznego ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w 2023 roku.

Wysokości bonu energetycznego – wysokość bonu energetycznego za okres od 01.07.2024r do 31.12.2024r. (jedna kwota na cały okres):

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 300,00 zł przy założeniu że jego dochód nie przekroczy 2500 złotych miesięcznie,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 400,00 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1700 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 500,00 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1700 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 600,00 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1700 złotych miesięcznie na osobę.

Bon energetyczny w wyższej kwocie można otrzymać, jeśli:

główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest  zasilane energią elektryczną i źródło takie jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496) do dnia 1 kwietnia 2024 roku, albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Wysokość bonu energetycznego w wyższej kwocie wynosi:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 600 zł przy założeniu że jego dochód nie przekroczy 2500 złotych miesięcznie,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 800 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1700 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 1000 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1700 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1200 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1700 złotych miesięcznie na osobę.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku bonu energetycznego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł.

Jak złożyć wniosek o bon energetyczny?

na piśmie w postaci elektronicznej – od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r.; wniosek złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym;
na piśmie w postaci papierowej, opatrzony własnoręcznym podpisem – wniosek składa się osobiście – od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzewicy lub nadaje w placówce pocztowej;

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która go składa.

Wniosek o wypłatę bonu rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia. Przyznanie bonu nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu bonu zostanie przesłana wnioskodawcy na wskazany przez niego we wniosku adres poczty elektronicznej.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, bon ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego.