Sobota, 13 lipca 2024
Imieniny: Daniela / Henryk / Małgorzata

Wersja tekstowa

Dożywianie 2024

Program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania

„ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy informuje, że osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole w ramach wieloletniego rządowego programu  „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Uprzejmie informujemy osoby ubiegające się o  pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole o dostarczenie aktualnych dokumentów tj.

 

  • wniosek
  • zaświadczenie o zarobkach netto z miesiąca poprzedzający złożenie dokumentów
  • odcinek lub decyzja renty lub emerytury
  • zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy
  • zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu i pobieraniu/niepobieraniu zasiłku chorobowego ( w przypadku pobierania zasiłku chorobowego zaświadczenie o wysokości netto pobranego świadczenia w miesiącu poprzedzającym złożenie dokumentów)

W razie konieczności Ośrodek może zażądać innych dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową.

Dokumenty przyjmowane są w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzewicy.

Posiłek przysługuje nieodpłatnie uczniowi w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 200 % kryterium dochodowego , o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2023r. poz. 901 z późn.zm.)  tj. 1200,00 zł.


 

 

Flaga Godło

 

Na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Gmina  Drzewica w roku 2024 r uzyskała dofinansowanie w kwocie 57 765,00 zł.
Całkowita wartość zadania 78 061,00 zł.

  

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 

Program „Posiłek w szkole i w domu” składa się z trzech modułów – każdy kierowany jest do innego adresata:

1. Moduł  dla Dzieci i Młodzieży;

2. Moduł dla dorosłych;

3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

 

 W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

 1) posiłek;

 2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;

 3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

 Za realizację zadań wynikających z modułów 1. i 2. odpowiada minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Celem modułu 3 Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

Koordynatorem modułu 3 Programu na szczeblu administracji rządowej jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Dożywianie dzieci odbywa się w przedszkolach i szkołach w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1200,00 zł co stanowi 200 %  kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8   ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.