Piątek, 02 czerwca 2023
Imieniny: Piotr / Marianna / Marzena

Wersja tekstowa

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny jest świadczeniem przysługującym uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej wystąpieniem zdarzenia losowego, którym w szczególności jest:

  • śmierć członka rodziny
  • kradzież
  • pożar
  • klęska żywiołowa

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Zasiłek szkolny przysługuje niezależnie od sytuacji dochodowej wnioskodawcy
W związku z faktem, iż zasiłek szkolny stanowi środek doraźnej pomocy w sytuacji losowej, z wnioskiem o jego przyznanie należy wystąpić w terminie do dwóch miesięcy licząc od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający zaistnienie okoliczności uzasadniających przyznanie zasiłku.

Do pobrania: