Niedziela, 14 kwietnia 2024
Imieniny: Justyna / Julianna / Krzysztof

Wersja tekstowa

Dodatek Energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
  • złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. wynosi:

  • dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,29 zł miesięcznie;
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,68 zł miesięcznie;
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,81 zł miesięcznie;

Zryczałtowany dodatek energetyczny przyznaje się na okres ustalonych uprawnień do dodatku mieszkaniowego, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do 10 dnia każdego miesiąca na wskazany we wniosku rachunek bankowy, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23).