Niedziela, 25 lutego 2024
Imieniny: Adam / Cezary / Jarosław

Wersja tekstowa

Wymagane dokumenty

 

 

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2017/2018 dla osób ubiegających się po raz pierwszy:

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

 • kopie aktów urodzenia dzieci na które będzie składany wniosek o świadczenia rodzinne jak również kopie dowodów osobistych rodziców oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny.
 • W przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności przez dziecko , należy dołączyć kopie orzeczenia
 • W przypadku osób zameldowanych na terenie innej gminy do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie z tamtejszej gminy o tym, że nie ubiegają się tam o świadczenia.
 • W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego w 2016r, należy przedłożyć kopie nakazu płatniczego za 2016r.
 • Zaświadczenie ze szkoły dziecka uczęszczającego do szkoły średniej, lub szkoły wyższej .
 • Zaświadczenie z KRUS o pobieranych w 2016 r. zasiłkach chorobowych lub macierzyńskich.
 • Kopie świadectwa pracy od roku 2015 w przypadku utraty dochodu..
 • W przypadku osób które podjęły zatrudnienie w roku 2016 do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od pracodawcy za pełny miesiąc po miesiącu w którym uzyskano dochód z zatrudnienia. Przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczane do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Prawomocny wyrok o rozwodzie lub separacji oraz zasądzonych alimentach
 • Zaświadczenie od właściwego komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych lub kwocie alimentów wyegzekwowanych w 2016r
 • W przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu skarbowego o formie opodatkowania prowadzonej działalności oraz wysokość uzyskanych dochodów za 2016r.
 • Kopie zaświadczeń o wpisie do ewidencji gospodarczej, lub decyzje o jej wykreśleniu 

 

Ponadto, osoby, które składają wniosek wraz z dodatkiem z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie przebywania na urlopie wychowawczym zobowiązane są przedłożyć zaświadczenie zaświadczenie o terminie i na jaki okres został udzielony urlop wychowawczy od pracodawcy (druki do pobrania w Dziale świadczeń Rodzinnych)

 

W przypadku osób ubiegających się o jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka do wniosku należy dołączyć odpowiednio: kopie dowodów osobistych rodziców dziecka, kopie aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży ( druki do pobrania w Dziale świadczeń Rodzinnych)

 

W przypadku ubiegania się osoby dorosłej o zasiłek pielęgnacyjny należy dołączyć : kopie orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenie z ZUS bądź KRUS o nie pobieraniu dodatku pielęgnacyjnego oraz kopie dowodu osobistego.

 

Ważne

 

Jeżeli ktokolwiek z członków rodziny wyjedzie za granicę w celach zarobkowych, uzyska inny dochód lub go utraci, zawrze związek małżeński, w rodzinie nastąpi zmiana w składzie, uzyska wyrok zasądzający alimenty, lub orzekający o rozwodzie lub separacji lub też nastąpi zmiana wysokości zasądzonych alimentów, pełnoletnie dziecko zostało skreślone z listy uczniów bądź studentów, prosimy o zgłoszenie, gdyż świadczeniobiorca uniknie wtedy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

 

Do wniosku oprócz wymienionych powyżej zaświadczeń, mogą być potrzebne inne dokumenty uzależnione od sytuacji świadczeniobiorcy.

 

Oryginały do wglądu

 


 

  

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2017/2018 dla osób pobierających zasiłek rodzinny w poprzednim okresie zasiłkowym.

  

 • W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego w 2016r, należy przedłożyć kopie nakazu płatniczego za 2014r.
 • Zaświadczenie ze szkoły dziecka uczęszczającego do szkoły średniej, lub szkoły wyższej .
 • Zaświadczenie z KRUS o pobieranych w 2016 r. zasiłkach chorobowych lub macierzyńskich
 • Kopie świadectwa pracy od roku 2015 w przypadku utraty dochodu.
 • W przypadku osób które podjęły zatrudnienie w roku 2016 do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od pracodawcy za pełny miesiąc po miesiącu w którym uzyskano dochód z zatrudnienia. Przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczane do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Prawomocny wyrok o rozwodzie lub separacji oraz zasądzonych alimentach
 • Zaświadczenie od właściwego komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych lub kwocie alimentów wyegzekwowanych w 2016r
 • W przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu skarbowego o formie opodatkowania prowadzonej działalności oraz wysokość uzyskanych dochodów za 2016r.
 • Kopie zaświadczeń o wpisie do ewidencji gospodarczej, lub decyzje o jej wykreśleniu

 

Ponadto, osoby, które składają wniosek wraz z dodatkiem z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie przebywania na urlopie wychowawczym zobowiązane są przedłożyć zaświadczenie o terminie i na jaki okres został udzielony urlop wychowawczy od pracodawcy( druki do pobrania w Dziale świadczeń Rodzinnych)

 

Ważne

 

Jeżeli ktokolwiek z członków rodziny wyjedzie za granicę w celach zarobkowych, uzyska inny dochód lub go utraci , zawrze związek małżeński, w rodzinie nastąpi zmiana w składzie, uzyska wyrok zasądzający alimenty, lub orzekający o rozwodzie lub separacji lub też nastąpi zmiana wysokości zasądzonych alimentów, pełnoletnie dziecko zostało skreślone z listy uczniów bądź studentów, prosimy o zgłoszenie, gdyż świadczeniobiorca uniknie wtedy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

 

Do wniosku oprócz wymienionych powyżej zaświadczeń, mogą być potrzebne inne dokumenty uzależnione od sytuacji świadczeniobiorcy.

 

Oryginały do wglądu