Piątek, 08 grudnia 2023
Imieniny: Edyta / Maria / Alojzy

Wersja tekstowa

Rola i zadania MGOPS

Celem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzewicy jest świadczenie pomocy społecznej osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, a nie są w stanie pokonać jej wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Nadmienić należy, że pracownicy socjalni pracujący w  Ośrodku wykonują zadania zmierzające do poprawy sytuacji osób  i rodzin.

Misją Ośrodka można uznać dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Cel ten ma wpływ na działania podejmowane w obszarze życia społecznego oraz wprowadzanie rozwiązań, które zmierzają do likwidowania problemów mieszkańców i tworzenia możliwości ich rozwoju.

W Ustawie o pomocy społecznej określone są zadania Ośrodka. Do nich w szczególności należy zaliczyć pracę socjalną. Polega ona na podejmowaniu działań na rzecz osób i rodzin. Działania te mają zmierzać do wzmacniania, odzyskiwania zdolności osób lub rodzin do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Kolejnymi zadaniami są angażowanie społeczności lokalnej w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb osób i rodzin, przyznawanie i wypłacanie świadczeń określonych w Ustawie o pomocy społecznej, analizowanie zjawisk, które wywołują potrzebę korzystania ze świadczeń pomocy społecznej oraz rozbudowywanie infrastruktury socjalnej.

Pomoc społeczna od dnia 1 maja 2004 r. funkcjonuje na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn.zm.).